Gladys through the years / 1937-xxxx - Gladys-Jerry-Paul at a lake1937-xxxx - Gladys-Jerry-Paul at a lake

1937-xxxx - Gladys-Jerry-Paul at a lake.jpg