Gladys through the years / 19XX-xxxx - Gladys - Virginia Teagardin - Effie Sanborn - Grace Creighton-fixed19XX-xxxx - Gladys - Virginia Teagardin - Effie Sanborn - Grace Creighton-fixed

19XX-xxxx - Gladys - Virginia Teagardin - Effie Sanborn - Grace Creighton-fixed.jpg